1. Podstawowe dokumenty:
  1. Statut SP 1 (tekst jednolity)
  2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania dla klas IV-VIII
  3. Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej
  4. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania
 2. Programy:
  1. Program wychowawczo-profilaktyczny (3.10.2022)
 3. Regulaminy i zasady:
  1. Regulamin organizacji wycieczek,
  2. Regulamin dyżurów,
  3. Zasady pełnienia opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia w szkole...,
  4. Zasady pełnienia opieki nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych...
  5. Regulamin wolontariatu.
  6. Procedury postępowań...
  7. Regulamin usługi Office 365 dla Uczniów i Nauczycieli. Załącznik Nr 1 - zgoda,
  8. Regulamin udostępniania i korzystania z szafek szkolnych
 4. Podręczniki:
  1.  Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 5. Inne:
  1. Ochrona danych osobowych,
   1. Regulamin sieci szkolnej.
   2. Regulamin pracy z komputerem.
   3. Instrukcja obsługi systemu informatycznego przetwarzania danych osobowych.
   4. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
   5. Oświadczenie pracownika.
   6. Upoważnienie pracownika.
   7. Formy naruszeń bezpieczeństwa.
   8. Raport z naruszenia zabezpieczeń.
   9. Raport o sytuacji naruszenia.
   10. Wniosek o udostępnienie danych.
   11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   12. Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.
   13. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
   14. Procedura funkcjonowania szkoły w okresie COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022.
   15. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w okresie COVID-19.
   16. Procedura postępowania w wypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.
   17. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły - aneks.